Triple Nine Society
United Sigma Intelligence Association
Intertel
Mensa in Germany e.V.